Zoals Hollanders klagen over het weer, zo klagen jongeren over wat er voor hen te doen is in de buurt. Maar aan het weer kunnen we weinig veranderen (hoewel minder CO2 uitstoot schijnt te werken, maar dat is een heel ander thema) maar aan het jongerenwerk wel. Het begint allemaal met het serieus nemen van het verhaal van jongeren dat er weinig te doen is. Niet omdat ze op voorhand gelijk hebben, maar wel omdat er anders geen goed gesprek mogelijk is.

Dat is dan ook gebeurt in de Indische buurt. Maar het is niet gemakkelijk. Want bij dat gesprek moeten jongeren betrokken zijn, maar ook de instellingen die verantwoordelijk zijn voor het jongerenwerk en niet te vergeten ook de ambtenaren die er beleid over maken.  En nog belangrijker is dat iedereen de idee moet hebben, dat er geluisterd wordt naar wat wordt gezegd en dat er echt iets gebeurt met de uitkomsten.

Maar jongerenwerk is niet iets dat alleen van het stadsdeel is, het wordt ook betaald door de gemeente Amsterdam. Het is dus nodig dat ook de gemeente zich verbindt aan het gesprek. Dat is gebeurt doordat het jongerenbod is opgenomen in het programma ‘ruimte voor initiatief’.

 

februari 2017

de uitnodiging wordt verstuurd naar een breed netwerk van betrokkenen bij het jongerenwerk in de wijk.

Hoe kunnen we het jeugd- en jongerenwerk in de Indische Buurt buurtgericht inrichten.

Kom op woensdag 1 maart om 19:00 uur naar de Meevaart

De Indische Buurt kent veel organisaties, partijen en initiatieven die zich bezig houden met jeugd en jongeren. Er is veel kennis en expertise aanwezig in de buurt. Ook bij de ontwikkeling van de gebiedsplannen bleek de belangstelling voor dit thema groot. Of het nu gaat om talentontwikkeling, opvoeding, jeugdwerkloosheid, uitkeringen, schulden, armoede, opleidingen, veiligheid, het heeft allemaal de belangstelling van vele buurtgenoten.

Wat als we al deze kennis, expertise en ideeën nou eens bij elkaar leggen en met elkaar bedenken hoe de ideale inrichting van het jeugd- en jongerenwerk in de Indische Buurt eruit moet zien? Komen we er dan achter dat we eigenlijk heel goed bezig zijn en dat we met een paar kleine veranderingen de ideale situatie creëren of moet het helemaal anders? Hoe beoordelen we de inzet van bewoners en hoe die van professionals. Anders gezegd; wat gaat goed, wat kan beter, wat moet anders.

Met deze en andere  vragen willen we woensdag 1 maart aan de slag. In een reeks bijeenkomsten willen we met elkaar toewerken naar een plan voor de buurt en dat nog voor de zomer aanbieden aan het stadsdeel en de gemeente.

Stuur deze uitnodiging door in je netwerk en nodig je collega’s en buurtgenoten uit. Hoe meer ideeën en expertise hoe beter het resultaat.

 

Maart 2017 

De eerste bijeenkomst is een succes. We verzamelen zoveel mogelijk verschillende vragen waarop een antwoord moet komen wil je tot een goed nieuw plan komen. Die vragen worden daarna in drie categorieën onderverdeeld:

 • waar moet meteen een antwoord op komen
 • wat kan nog even wachten
 • en welke vragen kunnen we nog even laten rusten.

Direct antwoord is nodig op de vraag waar het bij jongerenwerk nu om gaat. Op welke groepen richt het jongerenwerk zich, op welke leefgebieden, wat zijn de functies van het jongerenwerk? Maar ook is het van belang om de gegevens te verzamelen zodat we echt weten hoe het ervoor staat met de jongeren in de buurt. Er worden drie werkgroepen ingesteld die met deze vragen aan de slag gaan.

(voor het verslag van deze bijeenkomst en een overzicht van alle vragen kijk in dit document)

 

28 maart 2017

In de voorbereiding op de 28st gaan we in werkgroepen aan de slag  met de meest belangrijke vragen. Want het is zaak om overeenstemming te hebben over de antwoorden.  De inzichten zoals verzameld door de werkgroepen zijn daarna omgezet in stellingen en deze zijn op hun beurt op de 28ste voorgelegd aan de deelnemers van de tweede bijeenkomst. Dat waren er zo’n 50 waarover veel jongeren.

Hierna geven we de stellingen weer en de score. Ga ook eens bij jezelf na of jet het met score eens bent?

 • jongerenwerk is er voor jongeren die kwetsbaar zijn, die extra steun en begeleiding nodig hebben. 5% is het hier mee eens
 • Talentontwikkeling is een van de taken van het jongerenwerk. 90% is het hier mee eens.
 • Overlast tegengaan of verminderen is een taak van het jongerenwerk. 90% is het hier mee eens.
 • Jongerenwerk, jeugdhulp en politie zijn partners die werken voor eenzelfde doel. 5% is het hier mee eens
 • Meidenwerk en werken met jongens zijn twee zaken die je niet moet combineren. 75% is het hier mee eens
 • Als we moeten kiezen dan geeft het jongerenwerk prioriteit aan de 16-23 jarigen en niet aan de 12 tot 16 jarigen. 35% is het hier mee eens.
 • Als je jongeren vraagt wat ze willen van het jognerenwerk dan komen ze niet verder dan een hang- of chillplek of een buurthuis. 10% is het hier mee eens.
 • Het gaat geleidelijk aan steeds beter met de jongeren in de Indische buur. 95% is het hier mee eens.
 • Professioneel jongerenwerk moet zich richten op de 12 tot 23 jarigen. Hier is niemand het mee eens, algemeen vindt men dat iets jonger of iets ouder ook moet kunnen.

Met deze scores wordt het beeld steeds duidelijker. Maar wat ga je doen als er schaarste is en niet alles kan, waar liggen dan echt de prioriteiten. Het antwoord op die vraag wordt nog even uitgesteld. Dat komt wel als centraal thema aan de beurt tijdens de volgende bijeenkomst.  In de voorbereiding daarop wordt aan professionals gevraagd om antwoord te geven op de drie kernvragen

 • wat gaat goed
 • wat kan beter
 • wat moet anders

en dat gebeurt door ze een kleine vragenlijst toe te sturen. Achie heeft zich gemeld om dezelfde vragen voor te leggen aan jongeren en Redouane en Pierre gaan met elkaar in debat over de vraag of jongerenwerk een zaak is van professionals of toch vooral van de buurt en of je één stevige organisatie nodig hebt dan wel dat het beter kan in een netwerk zoals dat nu gebeurt.

 

8 mei 2017

We komen deze keer bijeen in Nowhere. Het is Achie – te druk – niet gelukt om vragen voor te leggen aan jongeren. We beginnen daarom met het verhaal van Harm over de uitkomsten van de vragenlijst zoals voorgelegd aan professionals. De vragenlijst is aan meer dan 50 mensen voorgelegd en uiteindelijk hebben zo’n 17 gereageerd. Harm heeft een uitgebreide analyse gemaakt (zie bijlage) maar de hoofdlijn is:

 • er zijn organisaties die een duidelijk aanbod hebben en die vinden dat de klant moet passen in dat aanbod (systeemgericht) Is vaak ook een eis vanuit subsidie.
 • er zijn organisaties die de ruimte hebben om eerst met jongeren in gesprek te gaan en samen met hen te bepalen welke activiteit nodig is.
 • En nog een derde categorie die er een beetje tussenin zit.

Je kunt in de reacties zien dat die sterk worden bepaald door het soort organisatie waar mensen bij werken.  Tegelijkertijd moet je vaststellen dat men de vragenlijst heel erg voorzichtig heeft ingevuld. Nergens wordt heel duidelijk gezegd wat goed is, wat beter kan of anders moet. Het lijkt alsof men elkaar wil sparen, of men het niet veilig genoeg is om duidelijk te zeggen wat men vindt, zo wordt met name door Pierre gesteld.

Daarna start het debat.  Zie ook de foto’s. Ook hiervan is een uitgebreid verslag bijgevoegd. Voor nu is vooral belangrijk om vast te stellen dat de eindstand onbeslist was. Maar dat nu wel duidelijk is geworden dat het niet alleen gaat om ideeën, maar ook om de benodigde middelen om ze te verwezenlijken. En dat is dan ook direct de invulling voor de vierde bijeenkomst. We gaan uitzoeken hoeveel geld er is voor zowel het professionele jongerenwerk als voor het jongerenwerk dat gericht is op talentontwikkeling.

Verslag eerste bijeenkomst Verslag derde bijeenkomst